گوتا پرکا

کانالهای ریشه را با موادی به نام گوتا پرکا پر میگردد.

این مواد سازگار با نسوج انسانی است و موادی همراه دارد که باعث مشاهده آن توسط رادیوگرافی میشود.

و در ضمن توانائی شکل پذیری و فشرده شدن را پیدا میکنند

تا این مرحله به دو بار رادیو گرافی نیاز است تا بشود طول کامل ریشه دندان را اندازه گرفته و از پر شدن کامل ریشه مطمئن شد.

پر کردن کامل و سیل آن اهمیت بسزائی دارد و عدم مهر و موم شدم کامل ریشه باعث شکست درمان ریشه دندان خواهد شد.

بعد از پر کردن ریشه معمولا دندان با پانسمان موقت پر میشود به دو علت

اول اینکه این درمانها وقت گیر است و معمولا بیمار خسته میشود .

در ثانی این کارها احتمال درد و ناراحتی های بعد عصب کسی را به همراه دارد.

که معمولا پر کردن کامل را برای جلسه بعد و اطمینان از قطع شدن درد احتمالی موکول میکنیم.

ین مواد سازگار با نسوج انسانی است و موادی همراه دارد که باعث مشاهده آن توسط رادیوگرافی میشود.

و در ضمن توانائی شکل پذیری و فشرده شدن را پیدا میکنند.

تا این مرحله به دو بار رادیو گرافی نیاز است تا بشود طول کامل ریشه دندان را اندازه گرفته و از پر شدن کامل ریشه مطمئن شد.

گوتا پرکا

ین مواد سازگار با نسوج انسانی است و موادی همراه دارد که باعث مشاهده آن توسط رادیوگرافی میشود.

و در ضمن توانائی شکل پذیری و فشرده شدن را پیدا میکنند.

تا این مرحله به دو بار رادیو گرافی نیاز است تا بشود طول کامل ریشه دندان را اندازه گرفته و از پر شدن کامل ریشه مطمئن شد .

تا این مرحله به دو بار رادیو گرافی نیاز است تا بشود طول کامل ریشه دندان را اندازه گرفته و از پر شدن کامل ریشه مطمئن شد.

تا این مرحله به دو بار رادیو گرافی نیاز است تا بشود طول کامل ریشه دندان را اندازه گرفته و از پر شدن کامل ریشه مطمئن شد.

تا این مرحله به دو بار رادیو گرافی نیاز است تا بشود طول کامل ریشه دندان را اندازه گرفته و از پر شدن کامل ریشه مطمئن شد

به اشتراک بگذارید ارسال: